REGULAMIN – Półmaratonu Blizna i Biegu na dystansie 5km


 
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Półmaratonu Blizna i Biegu na 5km jest Stowarzyszenie Ziemi Bliźnieńskiej.
Partnerzy:
Gmina Ostrów, Gmina Niwiska, GCKiS w Kamionce, Nadleśnictwo Tuszyma , Bank Spółdzielczy Ropczyce, oraz OSP Blizna
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się 5 sierpnia 2018 r. (niedziela) w Bliźnie.
2. Start zawodników nastąpi z bramy Parku Historycznego Blizna o godz:
9:00 - Półmaraton (V-2)
9:15 – Bieg na dystansie około 5km (V-1)
3. Meta będzie znajdować w bramie Parku Historycznego Blizna, czyli w tym samym miejscu co start.
4. Biuro Zawodów będzie się mieścić budynku tuż obok  Parku Historycznego Blizna (z prawej strony głównej bramy). Biuro będzie czynne od godziny 7:00 – 8:30
 (Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)
III. TRASY
PÓŁMARATON V-2
       1.Długość trasy Półmaratonu V-2 około 21 100 m. Droga asfaltowa,       utwardzona-kamienista i dukty leśne. Trasa nie posiada atestu.
       2. Pełny profil trasy na stronie polmaratonblizna.pl
       3. Trasę należy pokonać w czasie do 3h tj. do godziny 12:00
       4. Trasa będzie posiadała co dwa oznaczone kilometry (2km, 4km itd.)
       5. Punkty odżywcze znajdować się będą na 5, 10 i 15km.
       6. Na trasie przewiduje się również punkty schładzania przez lokalną OSP.
BIEG 5 km V-1
1.Długość trasy Biegu na dystansie 5km V2  około 5000 m. Droga asfaltowa,       utwardzona-kamienista i dukty leśne. Trasa nie posiada atestu.
2. Pełny profil trasy na stronie polmaratonblizna.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki w tym uiszczenie opłaty startowej do dnia 02.08.2018 r., tj. czwartek, do godziny 23:59.
2. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki którzy na dzień zawodów  ukończą 18 lat.
3. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
4. W zawodach na obydwu dystansach V1 i V2  pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy w czasie 1,5 h nie pokonają 10 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
8. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolony jest start zawodników:
a. będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
b. na wózkach inwalidzkich,
c. z psami
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa do Półmaratonu Blizna i Biegu na dystansie 5km przyjmowane są  na stronie internetowej zawodów polmaratonblizna.pl do 02.08.2018 r. lub na stronie timekeeper.pl/zawody.
Uwaga! W dniu zawodów nie ma możliwości zapisania się czy dokonania opłaty startowej.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów.
4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w  biegu.
5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub innego ważnego dowodu ze zdjęciem. Zawodnicy bez potwierdzonej płatności powinni mieć ze sobą dowód opłaty startowej.
6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.
7. Opłata startowa wynosi:
Półmaraton V-2
 50zł – do dnia 31.05.2018 r.
60 zł – do dnia 30.06.2018 r.
70 zł – do dnia 02.08.2018r.
W dniu startu (05.08.2018 r.) Biuro Zawodów w godz. 7:00-8:30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
Bieg na 5km V-1
30zł – do dnia 30.06.2018r
40zł – do dnia 02.08.2018r.
W dniu startu (05.08.2018 r.) Biuro Zawodów w godz. 7:00-8:30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

8. Opłatę startową należy wpłacać  bezpośrednio po rejestracji poprzez system płatności Tpay .( Przycisk „opłąć start” znajdujący się po prawej stronie nazwiska na liście uczestników.)
9. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;
10. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 02.08.2018 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem. W celu przeniesienia opłaty należy na adres mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).
Po ww. terminie nie ma możliwości przepisania opłaty w  żadnym przypadku.
VI. KLASYFIKACJA
Półmaraton Blizna V-2
1. W Półmaratonie Blizna prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi
Bieg na dystansie 5km V-1
2. W Biegu na dystansie 5km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi


VII. NAGRODY
Półmaraton Blizna V-2
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 500zł oraz puchar
II miejsce – 300 zł oraz puchar
III miejsce – 200 zł oraz puchar
3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn :
I miejsce – 150zł oraz pamiątkowa statuetka
II miejsce – 100 zł oraz pamiątkowa statuetka
III miejsce – 50 zł oraz pamiątkowa statuetka
Bieg na dystansie 5km V-1
4. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
5. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 200zł oraz puchar
II miejsce – 150zł oraz puchar
III miejsce – 100 zł oraz puchar
6. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Szatnie będą znajdowały się w budynku tuż przy boisku piłkarskim, nieopodal Parku Historycznego Blizna.
2. Depozyt
a. będzie znajdował się w Biurze Zawodów
b. będzie czynny w dniu 05.08.2018 roku w godzinach 7:00-12:30
c. będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.
d. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
e. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.
3. Pakiet startowy:
a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy na który składają się:
- numer startowy + agrafki,
- koszulka bawełniana,
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
- materiały informacyjne.
b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po imprezie w żadnym przypadku.
c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.
4. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. Półmaraton Blizna przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnościz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
1.1. przeprowadzenia imprezy pn. Półmaraton Blizna tj.:
a) rejestracji uczestnika,
b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,
c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,
g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów
h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora – pkt. X ust. 10, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,
h) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika
i) przyznania i wydania nagród,
j) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,
1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. Półmaraton Blizna przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.
4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Stowarzyszenie Ziemi Bliźnieńskiej, z siedzibą: Blizna 6, 39-104 Ocieka; adres poczty elektronicznej mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:
a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, lub przez pocztę elektroniczną
b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
9. Dane osobowe  uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.
11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. Półmaraton Blizna Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników w.w. zawodów obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations, a także niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
5. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


REGULAMIN – Półmaratonu Blizna i Biegu na dystansie 5km
 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Półmaratonu Blizna i Biegu na 5km jest Stowarzyszenie Ziemi Bliźnieńskiej.

Partnerzy:

Gmina Ostrów, Gmina Niwiska, GCKiS w Kamionce, Nadleśnictwo Tuszyma , Bank Spółdzielczy Ropczyce, oraz OSP Blizna

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody   odbędą się 5 sierpnia 2018 r. (niedziela) w Bliźnie.

2. Start zawodników nastąpi z bramy Parku Historycznego Blizna o godz:

9:00 - Półmaraton (V-2)

9:15 – Bieg na dystansie około 5km (V-1)

3. Meta będzie znajdować w bramie Parku Historycznego Blizna, czyli w tym samym miejscu co start.

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić budynku tuż obok  Parku Historycznego Blizna (z prawej strony głównej bramy). Biuro będzie czynne od godziny 7:00 – 8:30

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej) 

III. TRASY

PÓŁMARATON V-2

       1.Długość trasy Półmaratonu V-2 około 21 100 m. Droga asfaltowa,       utwardzona-kamienista i dukty leśne. Trasa nie posiada atestu.

        2. Pełny profil trasy na stronie polmaratonblizna.pl

        3. Trasę należy pokonać w czasie do 3h tj. do godziny 12:00

        4. Trasa będzie posiadała co dwa oznaczone kilometry (2km, 4km itd.)

        5. Punkty odżywcze znajdować się będą na 5, 10 i 15km.

        6. Na trasie przewiduje się również punkty schładzania przez lokalną OSP.

BIEG 5 km V-1

1.Długość trasy Biegu na dystansie 5km V2  około 5000 m. Droga asfaltowa,       utwardzona-kamienista i dukty leśne. Trasa nie posiada atestu.

2. Pełny profil trasy na stronie polmaratonblizna.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki w tym uiszczenie opłaty startowej do dnia 02.08.2018 r., tj. czwartek, do godziny 23:59.

2. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki którzy na dzień zawodów ukończą 18 lat.

3. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W zawodach na obydwu dystansach V1 i V2 pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy w czasie 1,5 h nie pokonają 10 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

8. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolony jest start zawodników:

a. będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. na wózkach inwalidzkich,

c. z psami

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa do Półmaratonu Blizna i Biegu na dystansie 5km przyjmowane są na stronie internetowej zawodów polmaratonblizna.pl do 02.08.2018 r. lub na stronie timekeeper.pl/zawody.

Uwaga! W dniu zawodów nie ma możliwości zapisania się czy dokonania opłaty startowej.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w zawodach oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w  biegu.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub innego ważnego dowodu ze zdjęciem. Zawodnicy bez potwierdzonej płatności powinni mieć ze sobą dowód opłaty startowej.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

7. Opłata startowa wynosi:

Półmaraton V-2

50zł – do dnia 31.05.2018 r.

60 zł – do dnia 30.06.2018 r.

70 zł – do dnia 02.08.2018r.

W dniu startu (05.08.2018 r.) Biuro Zawodów w godz. 7:00-8:30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

Bieg na 5km V-1

30zł – do dnia 30.06.2018r

40zł – do dnia 02.08.2018r.

W dniu startu (05.08.2018 r.) Biuro Zawodów w godz. 7:00-8:30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

8. Opłatę startową należy wpłacać bezpośrednio po rejestracji poprzez system płatności Tpay .( Przycisk „opłąć start” znajdujący się po prawej stronie nazwiska na liście uczestników.)

9. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;

10. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 02.08.2018 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem. W celu przeniesienia opłaty należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak6787110b9a9fb2092f1b9eabaf93c1be').innerHTML += ''+addy_text6787110b9a9fb2092f1b9eabaf93c1be+'<\/a>';  przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

Po ww. terminie nie ma możliwości przepisania opłaty w  żadnym przypadku.

VI. KLASYFIKACJA

Półmaraton Blizna V-2

1. W Półmaratonie Blizna prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi

Bieg na dystansie 5km V-1

2. W Biegu na dystansie 5km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi

VII. NAGRODY

Półmaraton Blizna V-2

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 500zł oraz puchar

II miejsce – 300 zł oraz puchar

III miejsce – 200 zł oraz puchar

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn :

I miejsce – 150zł oraz pamiątkowa statuetka

II miejsce – 100 zł oraz pamiątkowa statuetka

III miejsce – 50 zł oraz pamiątkowa statuetka

Bieg na dystansie 5km V-1

4. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

5. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 200zł oraz puchar

II miejsce – 150zł oraz puchar

III miejsce – 100 zł oraz puchar

6. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie będą znajdowały się w budynku tuż przy boisku piłkarskim, nieopodal Parku Historycznego Blizna.

2. Depozyt

a. będzie znajdował się w Biurze Zawodów

b. będzie czynny w dniu 05.08.2018 roku w godzinach 7:00-12:30

c. będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

d. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

e. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.

3. Pakiet startowy:

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka bawełniana,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po imprezie w żadnym przypadku.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. Półmaraton Blizna przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnościz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. Półmaraton Blizna tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora – pkt. X ust. 10, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

h) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika

i) przyznania i wydania nagród,

j) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. Półmaraton Blizna przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Stowarzyszenie Ziemi Bliźnieńskiej, z siedzibą: Blizna 6, 39-104 Ocieka; adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak27baee9115065f5ce38cf2745d3cf034').innerHTML += ''+addy_text27baee9115065f5ce38cf2745d3cf034+'<\/a>';

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnikauczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, lub przez pocztę elektroniczną

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.

9. Dane osobowe uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. Półmaraton Blizna Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w.w. zawodów obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations, a także niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

5. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.